Kişisel Veriler Korunması Politikası

1.  AMAÇ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Birlik Baharat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (” Birlik Baharat ” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla,; çalışanlara, çalışan adaylarına, stajyerlere, hissedar/ortaklara, tedarikçi yetkililerine, tedarikçi çalışanlarına, ürün veya hizmet alıcılarına, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına ve ziyaretçilere ait kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

2.  VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırladığımız aydınlatma metninin anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğümüzü, internet sitemiz üzerinden veya ilgili kişi gruplarına ait bilgilendirme metinleri aracılığıyla yerine getirmekteyiz.

3.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEĞİ

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek ;kişisel verilerin kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz .

4.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

5.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ

Birlik Baharat olarak; çalışanlara, çalışan adaylarına, stajyerlere, hissedar/ortaklara, tedarikçi yetkililerine, tedarikçi çalışanlarına, ürün veya hizmet alıcılarına, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ve ziyaretçi kişi gruplarına ait kişisel verileri işlemekteyiz.

 • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Birlik Baharat tarafından yönetilen www.birlikbaharat.com.tr,www.birlikbaharat.com,www.birlikkahve.com,www.mahlkonigizmir.cominternet siteleri üzerinden çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu sitelerde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için;

bu aydınlatma metnine ek olarak bulunan ve internet sitemizde yayınlanmakta olan (1) Çerez Politikası’nı “https://www.birlikkahve.com/sayfa/cerez-politikasi “adresinden inceleyebilirsiniz.

 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.
 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.
 •  

Söz konusu kişi kategorilerine ilişkin hangi verilerin ne amaçlarla işlendiğine yönelik olarak, kullanıcıları daha açıklayıcı bilgilendirmek amacıyla;

Çalışan kişi kategorisi için ;

bu aydınlatma metnine ek olarak bulunan (2) Çalışan Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Çalışan adayları kişi kategorisi için ;

bu aydınlatma metnine ek olarak bulunan ve internet sitemizde yayınlanmakta olan (3) Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni “https://www.birlikkahve.com/sayfa/calisan-adayi-aydinlatma-metni ” adresinden inceleyebilirsiniz.

Ürün veya hizmet alıcıları kişi kategorisi için ;

bu aydınlatma metnine ek olarak bulunan ve internet sitemizde yayınlanmakta olan (4) Müşteri Aydınlatma Metni’ni “https://www.birlikkahve.com/sayfa/musteri-aydinlatma-metni” adresinden inceleyebilirsiniz.

Geriye kalan diğer kişi grupları için ise okumakta olduğunuz ” Birlik Baharat Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme” metni düzenlenmiştir.

6.  KVKK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

7.  KİŞİSEL VERİLERİNİ AKTARILMASI

7.1.Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

İş Ortakları : Birlik Baharat’ın faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerin ifasının sağlanması için işbirliği yaptığı tarafları ifade eder.

Aktarım Amacı : İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi kapsamında, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Tedarikçiler : Birlik Baharat’ın ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Birlik Baharat’a hizmet veya ürün sunan tarafları ifade eder.

Aktarım Amacı : Tedarikçiden temin edilecek ürün veya hizmetin Birlik Baharat’a sağlanabilmesi kapsamında, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları : İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Birlik Baharat’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Aktarım Amacı : Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri : İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Birlik Baharat’tan bilgi ve belge almaya yetkili gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder.

Aktarım Amacı : Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

7.2.Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

8.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

İşlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

İlgili Kişi’nin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümlerine ve Birlik Baharat olarak alacağımız kararlara uyulur.

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta, Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte, Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız. Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve belirli aralıklarla denetimlerini yapmaktayız. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Birlik Baharat’a bildirmeniz gerekmektedir.

9.  KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Verilerin önemli bir kısmı İlgili Kişilerin beyanı esas alınarak işlendiği için bu beyanları en doğru şekilde yansıtmakta ve İlgili Kişilere verilerini güncellemesi ve var ise hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.

10.  6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir.

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz içinbu aydınlatma metnine ek olarak bulunan ve internet sitemizde yayınlanmakta olan (5) İlgili kişi aydınlatma metni ve başvuru formu’nu “https://www.birlikkahve.com/sayfa/ilgili-kisi-basvuru-formu” adresinden inceleyebilirsiniz.

11.  KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

İlgili Kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntemle veya Birlik Baharat İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokak No:10 Konak İzmir – TÜRKİYE adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya dakvkk@birlikbaharat.com.tradresli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, gönderebilirsiniz. Ayrıca noter vasıtasıyla hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemle de başvuru yapılabilir.

İlgili Kişi’nin başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

12.  POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

13.  POLİTİKA’NIN GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

14.  POLİTİKA’NIN GEÇERLİLİĞİ

İşbu Politika, Birlik Baharat internet sitesinde (www.birlikkahve.com) yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

İZMİR Ticaret Odası’nın 474551 sicil sayısında kayıtlı, 0178 0023 6570 0010 MERSİS numarasına sahip, Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokak No:10 Konak – İZMİR adresinde bulunan Birlik Baharat San. Tic. Ltd. Şti. , KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta : kvkk@birlikbaharat.com.tr

Telefon : 0232 457 34 59 – 0232 878 92 22

Faks : 0232 878 96 66